E-shop - Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) společnosti BigMedia, spol. s r.o., se sídlem Štětkova 1638/18, Praha 4 – Nusle, PSČ: 140 00, IČ: 264 79 451, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84907 (dále jen „Prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavřené prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího umístěného na webové adrese www.reynek.cz (dále jen „Internetový obchod“) mezi Prodávajícím a (i) fyzickou osobou, která při uzavírání Kupní smlouvy jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Kupující – spotřebitel“); nebo (ii) fyzickou či právnickou osobou, která při uzavírání Kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Kupující – podnikatel“). Tyto OP upravují odlišně některá práva a povinnosti pro Kupující – spotřebitele a Kupující – podnikatele. V případě, že jsou práva a povinnosti upraveny shodně pro Kupující – spotřebitele i pro Kupující – podnikatele, jsou tyto osoby dále označovány jako „Kupující“.

1.2. Práva a povinnosti mezi smluvními stranami včetně otázky uplatnění práv z vadného plnění, se řídí těmito OP a v rozsahu neupraveném těmito OP zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“). Ve vztahu ke kupujícímu – spotřebiteli se smluvní vztah rovněž řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“).

1.4. Kupní smlouva mezi Kupujícím – spotřebitelem a Prodávajícím je uzavřena doručením závazné Objednávky Kupujícího prostřednictvím Internetového obchodu Prodávajícímu. Od tohoto okamžiku mezi Kupujícím – spotřebitelem a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

1.5. Kupní smlouva mezi Kupujícím – spotřebitelem a Prodávajícím je spotřebitelskou smlouvou ve smyslu ustanovení § 1810 OZ.

1.6. Kupní smlouva mezi Kupujícím – podnikatelem a Prodávajícím je uzavřena potvrzením závazné objednávky Kupujícího ze strany Prodávajícího. Od tohoto okamžiku mezi Kupujícím – podnikatelem a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

1.8. Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními OP.

1.9. Ustanovení OP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy.

1.10. Znění OP může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace Kupujícího v Internetovém obchodu může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „Uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní Internetového obchodu umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní Internetového obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat, a to vždy před Objednávkou Kupujícího. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než jeden měsíc nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně OP).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Internetový obchod obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a nejsou v nich zahrnuty ceny na balení a dopravu zboží Kupujícímu. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v Internetovém obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2. Skrze Internetový obchod Prodávající prodává rozličné spotřební zboží, které je spojené s výstavou REYNEK, plakáty s reprodukcí děl Bohuslava Reynka, obrazy tištěné na plátně v rámu, publikace.

3.3. Rozhraní Internetového obchodu vedle ceny zboží také obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží do místa určeného Kupujícím. Zboží je Prodávajícím doručováno celosvětově.

3.4. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář v Internetovém obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. druhu zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní Internetového obchodu);

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží; a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „Objednávka“).

3.5. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky potvrdí Objednávku Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

  • Při platbě v CZK bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1074444460217/0100 vedený u Komerční banky:
    • bezhotovostně platební kartou.
    • dobírkou (platí pouze v ČR)
  • Při platbě v EUR bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1074444540217/0100 vedený u Komerční banky:
    • bezhotovostně platební kartou.

4.2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do7 dnů od uzavření Kupní smlouvy.Prodávající není povinen předat zboží k přepravě, dokud nebude Kupní cena připsána na bankovní účet Prodávajícího. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.4. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, který bude sdělen Kupujícímu ze strany Prodávajícího. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4.5. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že Prodávající je povinen zaslat Kupujícímu objednané zboží až po úplném zaplacení kupní ceny.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Zároveň s potvrzením Objednávky zašle Prodávající Kupujícímu daňový doklad (fakturu) v elektronické podobě na Elektronickou adresu kupujícího. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

4.8. Výše uvedený daňový doklad (faktura) slouží zároveň jako záruční list.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY – KUPUJÍCÍ – SPOTŘEBITEL

5.1. Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho potřebu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 OP či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, má Kupující – spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být prokazatelně Prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.

5.3. V případě platného a účinného odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 5.2 OP se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nejpozději do čtrnácti (14) pracovních dnů od odeslání odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícímu. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

5.4. Bez zbytečného odkladu po vrácení zboží Kupujícím – spotřebitelem dle čl. 5.3 OP je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.5. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 5.3 OP vrátí ProdávajícíKupujícímu – spotřebiteli plnění poskytnuté Kupujícím – spotřebitelem bezhotovostně na účet určený Kupujícím – spotřebitelem. Spotřebitel uzavřením kupní smlouvy bere na vědomí, že Podnikatel není povinen vrátit Kupujícímu – spotřebiteli peníze, do doby než mu bude zboží doručeno a bude ověřeno, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.6. Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím – spotřebitelem bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno a nebude se na něj aplikovat ustanovení § 1837 OZ, tj. postupovat podle čl. 5. odst. 5.1 OP, bude mu vráceno plnění pouze ve alikvotní výši odpovídající poškození, opotřebení či částečnému spotřebování.

5.7. Do doby převzetí zboží Kupujícím – spotřebitelem je Prodávající oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit. Byla-li kupní cena již uhrazena, vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Způsob doručení zboží určuje Kupující v rámci Objednávky, a to ze způsobů nabízených Prodávajícím. Ceny za jednotlivé způsoby doručení zboží budou Kupujícímu sděleny při vyplňování formuláře Objednávky v Internetovém obchodě.

6.2. Kupující je povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, mají smluvní strany za to, že Kupující odstoupil od Kupní smlouvy. V takovém případě má Prodávající nárok úhradu nákladů Prodávajícího vynaložené v souvislosti s balením zboží, jeho dopravou a samotným odstoupením od smlouvy.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

6.5. Po převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat zboží uvnitř zásilky a v případě jakýchkoliv závad na zboží vlivem přepravy je toto povinen neprodleně písemně oznámit Prodávajícímu (emailem na eshop@reynek.cz), nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky. Nahlášení škody musí obsahovat foto poškozeného zboží včetně fotografie obalu (krabičky, tubusu) včetně uplatnění práva dle čl. 7 OP. Kupující současně vadné zboží společně s obalem zašle na náklady Prodávajícího zpět na adresu Prodávajícího. V případě nedodržení lhůty nahlášení, bude reklamace ze strany Prodávajícího zamítnuta.

7. PRÁVA KUPUJÍCÍHO – SPOTŘEBITELE Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením §2113 a násl. OZ).

7.2 V případě, že kupujícímu vznikne právo z vadného plnění, uplatní toto právo u Prodávajícího bez zbytečného odkladu na emailové adrese Prodávajícího nebo prostřednictvím poštovního zprostředkovatele na adrese Prodávajícího.

7.3. Prodávající odpovídá Kupujícímu – spotřebiteli za to, že prodávané zboží je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s Kupní smlouvou se rozumí, že prodávané zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.4. V případě, že věc při převzetí Kupujícím – spotřebitelem není ve shodě s Kupní smlouvou (dále jen „Rozpor s kupní smlouvou“), má Kupující – spotřebitel právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu vadu věciodstranit. Kupující – spotřebitel dále může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující - spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující - spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující - spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující - spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. To neplatí, pokud Kupující- spotřebitel před převzetím věci o Rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo Rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s Kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

8. REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO KUPUJÍCÍ – SPOTŘEBITELE

8.1. Práva Kupujícího – spotřebitele vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, uplatňuje Kupující – spotřebitel u Prodávajícího na adrese jeho provozovny Štětkova 1638/18, Praha 4 – Nusle, PSČ: 140 00.

8.2. Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v souladu s § 2165 OZ v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

8.3. Doba na uplatnění práv z vadného plnění se ve smyslu § 19 odst. 3 ZOS prodlužuje pouze o dobu trvající od převzetí zboží do opravy až do doby, kdy byl Kupující povinen si zboží převzít, tj. do chvíle, kdy byla věc opravena a Kupující – spotřebitel si ji mohl vyzvednout.

8.4. V případě, že při posouzení reklamované vady zjistí Prodávající, že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost Kupujícímu – spotřebiteli bez zbytečného odkladu.

8.5. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena do 30 kalendářních dnů, pokud nebude s Kupujícím – spotřebitelem dohodnuta lhůta delší. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace Kupujícím – spotřebitelem. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

8.6. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující - spotřebitel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující - spotřebitel změnit bez souhlasu Prodávajícího.

8.7. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující - spotřebitel právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
Kupující - spotřebitel sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující-spotřebitel změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující-spotřebitel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupující-spotřebitel, že vady neodstraní, může Kupující-spotřebitel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Kupující-spotřebitel své právo včas, má práva podle č. 8 odst. 8.6. OP

8.8. Kupující-spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, za situace, že nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.Neoznámil-li Kupující - spotřebitel vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

8.9. Po vyřízení reklamace dostane Kupující – spotřebitel jedno vyhotovení reklamačního protokolu, ve kterém bude uvedeno, jakým způsobem byla reklamace vyřízena. Další případné reklamace vyměněného zboží bude Kupující – spotřebitel uplatňovat na základě tohoto reklamačního protokolu, který nahrazuje záruční a dodací list.

9. PRÁVA KUPUJÍCÍHO – PODNIKATELE Z VADNÉHO PLNĚNÍ

9.1. Práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím – podnikatelem ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 a násl. OZ).

9.2. Kupující – Prodávající je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění u Prodávajícího nejpozději do 6 měsíců od převzetí zboží.

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1. Kupující nabývá vlastnictví zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží.

10.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní Internetového obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní Internetového obchodu.

10.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní Internetového obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

10.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

10.5. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Internetového obchodu nebo v důsledku užití Internetového obchodu v rozporu s jeho určením.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1. Veškerá osobní data a kontaktní údaje uvedené při objednávce zboží jsou určeny pouze pro účely Internetového obchodu Prodávajícího, který s nimi nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, IČ, DIČ, apod.), která jsou součástí objednávky nebobyla sdělena během registrace Kupujícím jsou považována za důvěrné informace a jsou chráněna proti zneužití. Tyto osobní údaje o Kupujících nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky (provozovatelé, dopravci, apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu.

11.2. Kupující souhlasí se shromažďováním, archivováním a používáním údajů o něm, jím uzavřených obchodech při využívání internetového obchodu za výše stanovených podmínek. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to požádá písemně, e-mailem nebo telefonicky.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Práva a povinnosti neupravená smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky, resp. zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.Všechny spory, vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou smluvní strany řešit především dohodou, nebude-li tato možná, pak prostřednictvím věcně a místně příslušného soudu České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího – spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, není tímto dotčena platnost ostatních ustanovení OP. Změny a doplňky Kupní smlouvy či OP vyžadují písemnou formu.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4 Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování BigMedia, spol. s.r.o, Štětkova 1638/18, Praha 4, adresa elektronické pošty eshop@reynek.cz, telefon +420 246 085 444. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu může být doručováno na Elektronickou adresu kupujícího. Prodávající nenese odpovědnost za nepravdivé údaje uvedené v Uživatelském účtu Kupujícího či za neaktuálnost těchto údajů. Kupující může Prodávajícímu doručovat na výše uvedenou adresu elektronické pošty, ale pouze z Elektronické adresy kupujícího nebo přímo z Internetového obchodu.

V Praze dne 16. dubna 2014

za BigMedia, spol. s r.o. Ing. Richard Fuxa, jednatel